Aktualu

 

PATVIRTINTA
UAB ,,KELIŲ ŽVAIGŽDĖS“
direktoriaus 2012 m. Sausio 23 d.
įsakymu Nr.2012-05

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą UAB ,,KELIŲ ŽVAIGŽDĖS“ vairavimo mokykloje (toliau – Mokykla), užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 

2. Taisyklių paskirtis – vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto – mokinio bei jo tėvų ar globėjų – teisių įgyvendinimą, technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.

 

3. Mokyklos darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, turi būti

pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių kopiją. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse.

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens apsaugos įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

 

5. Asmens duomenys Mokykloje tvarkomi šiais tikslais:

5.1. mokymo sutarčių apskaitai;

5.2. žurnalų pildymui;

5.3. įvairių pažymėjimų išdavimo organizavimui;

5.4. teorijos ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos organizavimui ir vykdymui;

5.5. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso duomenų tvarkymui.

 

6. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis

pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų:

6.1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtais tikslais, nurodytais šių taisyklių 5 punkte vadovaujantis tokiais duomenų tvarkymo kriterijais:

6.1.1. jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą;

6.1.2. pagal įstatymus Mokykla yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis;

6.1.3. siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais Mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais:

6.2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 3-493 ,,Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.2.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 2B-274 „Dėl mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.2.3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011m. liepos 27 d. Įsakymas Nr. 298

,,Dėl Vairavimo mokyklų vertinimo, atsižvelgus į mokinių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, teorijos arba praktinio vairavimo egzaminų išlaikymo rezultatus, tvarkos aprašo patvirtinimo „.

6.2.4.,,Dėl Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia asmens duomenų tvarkymui, nuolat atnaujinami.

6.3.1. Jei duomenų subjektas (tėvai, globėjai, rūpintojai), susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į Mokyklą.

6.3.2. Mokykla nedelsdama asmens duomenis patikrina ir duomenų subjekto (tėvai, globėjai, rūpintojai)

prašymu (išreikštu rašytine, žodine ar kita forma) nedelsdama ištaiso neteisingus,neišsamius, netikslius asmens duomenis.

6.3.3. Asmens duomenys atnaujinami periodiškai bei pasibaigus duomenų saugojimo terminui.

6.3.4. Asmens duomenys taisomi, tikslinami ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

6.3.5. Jei mokykla abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

6.3.6. Mokykla privalo nedelsdama informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

6.4. Asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir

toliau tvarkyti . Turi būti tvarkoma tiek asmens duomenų, kiek jų yra būtina nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams:

6.4.1. Mokymo sutarčių apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokinių, jų tėvų (ar globėjų) vardai, pavardės,

gyvenamoji vieta ir telefonų numeriai.

6.4.2. Žurnalų pildymo tikslu – mokinio vardą, pavardę, asmens kodą, mokymo pobūdį (teorija ir (arba) praktinis vairavimas), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemones, kuriais mokoma vairuoti, kategorijas, kursų baigimo liudijimo numerį, išdavimo datą, pirminio mokymo pabaigos datą, transportopriemonių, kurias išmokoma vairuoti, kategorijas, mokymo pobūdį (teorija ir (arba) praktinis vairavimas), vairuotojų mokytojo, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai teorinių žinių, vardą, pavardę, asmens kodą ir specialių kursų baigimo liudijimo numerį ir vairavimo instruktoriaus, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, vardą, pavardę, asmens kodą ir specialių kursų baigimo liudijimo numerį.

6.4.3. Įvairių pažymėjimų išdavimo organizavimui: – mokinio vardas, pavardė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, originalas/dublikatas, mokyklos baigimo data; pažymą, patvirtintą nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų pirminį mokymą, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus).

6.4.4. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos organizavimui ir vykdymui bei vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso duomenų tvarkymui.

6.5. Asmens duomenys turi būti laikomi Mokyklos mokymo proceso organizavimo dokumentuose, kompiuterinėse laikmenose, kad duomenų subjektų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

6.6. Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), nustatomi tokie Mokyklos dokumentų saugojimo terminai:

6.6.1. mokymo sutarčių apskaitai – 10 metų;

6.6.2. žurnalų pildymui – 15 metų;

6.6.3. vaizdo ir garso duomenų tvarkymui – 1 metus;

6.6.4. transporto priemonių, kurios buvo naudojamos mokant vairuoti, dokumentų (registracijos liudijimų, naudotojo pažymėjimų, panaudos ar nuomos sutarčių) kopijos – 5 metus.

6.7. Pasibaigus Mokyklos dokumentų saugojimo terminui, asmens duomenys turi būti sunaikinami, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

 

7. Duomenų rinkimo ir saugojimo tvarka:

7.1. Asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Duomenų subjektai (tėvai, globėjai, rūpintojai) apie duomenų tvarkymą informuojami prieš pasirašant mokymo sutartį.

7.2. Duomenų subjektams pateikiama informacija apie Mokyklos rekvizitus ir buveinę, duomenų tvarkymo tikslus bei apie tai, kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys, kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

7.3. Duomenų saugojimas kompiuterinėse laikmenose turi trukti ne ilgiau nei to reikia nustatytam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti. Mokykla užtikrina, kad būtų laikomasi pagrindinių duomenų apsaugos principų, imasi atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymų, nurodymų, rekomendacijų), kad Mokyklos įgalioti asmenys ir darbuotojai, kurie pagal Mokyklos pavedimus atlieka asmens duomenų tvarkymo operacijas, laikytusi duomenų valdytojui nustatytų prievolių, žinotų savo teises, pareigas ir atsakomybę.

 

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

8. Duomenų subjekto – moksleivio, jo tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų – teisės ir jų įgyvendinimo

būdai:

8.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

8.1.1. Mokykla, tiesiogiai iš moksleivio ar jo tėvų (globėjų) rinkdama asmens duomenis, privalo

suteikti tokią informaciją: savo rekvizitus; kokiais tikslais tvarkomi moksleivio asmens duomenys; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; kokius savo asmens duomenis moksleivis (jo tėvai ar globėjai) privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės.

8.1.2. Mokykla privalo duomenų subjektui suteikti informaciją apie teisę susipažinti su jo asmens

duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę

nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi duomenų subjekto asmens duomenys. Tokia informacija turėtų būti suteikiama duomenų rinkimo metu. Ši teisė laikoma įgyvendinta ir kai mokinys tokią informaciją jau turi – ji gali būti viešai paskelbta ir visiems prieinama.

8.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.

8.2.1. Jei moksleiviui (jo tėvams ar globėjams) kyla klausimų dėl jo asmens duomenų tvarkymo, jis,

pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę kreiptis į Mokyklos administraciją ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

8.2.2. Mokyklos paskirtas darbuotojas parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne vėliau

kaip per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Duomenų subjektui informacija pateikiama laisvaui ir nekliudomai, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

8.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų

tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos istatymų bei kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatų. Jei duomenų subjektas,

susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar

netikslūs, ir, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kreipiasi į Mokyklą, Mokyklos paskirtas darbuotojas nedelsiant privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu (rašytine, žodine ar kita forma) nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jo duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Mokyklą, Mokykla nedelsdama privalo neatlygtinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmnes duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

8.4. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.Mokykla privalo supažindinti duomenų subjektą su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

8.4.1. Mokinys (jo tėvai ar globėjai) turi teisę nesutikti (raštu, žodžiu ar kitokia forma), kad būtų

tvarkomi tam tikri privalomi ar neprivalomi asmens duomenys, jei nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Toks nesutikimas gali būti pareikštas duomenų rinkimo metu neužpildant tam tikrų prašymo, sutarties ar anketos vietų (eilučių) arba vėliau gavus bet kokios formos duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų neprivalomų asmens duomenų tvarkymą. Kad ši teisė būtų įgyvendinama, duomenų subjektui privalo būti suteikta informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti.

8.4.2. Mokykla privalo nedelsiant ir nemokamai nutraukti neprivalomų asmens duomenų tvarkymo

veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.Duomenų subjektui pareiškus nesutikimą su neprivalomu jo asmens tvarkymu, šių duomenų tvarkymas turi būti nedelsiant nutrauktas.

8.4.3. Mokykla turi užtikrinti, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma. Duomenų subjektui duomenys teikiami raštu, kai jis to reikalauja.

 

IV. KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

 

9. Mokykla privalo įgyvendinti tinkamas organizacines (asmens duomenų tvarkymo taisyklių sudarymas, jų vykdymo kontrolė, atsakingo už asmens duomenų tvarkymą paskyrimas, patalpos, kurioje kaupiami ir saugomi duomenys rakinimas, leidimas naudotis tik turintiems valdytojo leidimą) ir technines (antivirusinių programų naudojimas, patalpų signalizacijos įrendimas, sertifikuotos programinės įrangos naudojimas) priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.

 

10. Mokyklos darbuotojai, tvarkantys mokinių asmens duomenis:

10.1. Direktorius;

10.2. Direktoriaus pavaduotojas;

10.3. Administratorius;

10.4. Vairavimo mokymo instruktorius;

10.5. Vairuotojų mokytojas.

 

11. Mokyklos darbuotojai, direktoriaus įsakymais paskirti tvarkyti asmens duomenis, turi laikytis

konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su

kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

12. Mokykla direktoriaus įsakymu paskiria atsakingą darbuotoją, kuris pasirašytinai supažindina

naujai priimtus darbuotojus su Taisyklėmis ir užtikrina šių Taisyklių įgyvendinimą.

14. Darbuotojai gali susipažinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenų rinkmenomis, su kuriais

susipažinti ir juos tvarkyti jie buvo įgalioti, taip pat naudotis šiais dokumentais ir rinkmenomis vykdant tiesiogines pareigas ir padaryti juos prieeinamais tik įgaliotiems asmenims.

15. Darbuotojai turi imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens

duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant nereikalingų kopijų darymo. Jei darbuotojas abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.

16. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima

patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti pagal atitinkamas

taisykles (nurodyti konkretų tokių taisyklių pavadinimą) sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti

keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda Mokyklos vadovui ar kitam jo įgaliotam asmeniui. Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.

17. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenų

rinkmenos nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių.

18. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas daro

kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Už savalaikį kopijavimą paskirtas atsakingas darbuotojas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingasdarbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

19. Mokyklos tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami pagal sutartį daugkartinio teikimo atveju). Kurioje nurodoma duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka ar prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame nurodomas duomenų naudojimo tikslas.

20. Mokyklos tvarkomi asmens duomenys viešai neskelbiami.

 

Remiantis 2017.07.04. direktoriaus įsakymu Nr. 7/2014, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS papildytos papunkčiu Nr. 5.6. ir Nr.5.7.:

5.7. papildomo vairuotojų mokymo vaizdo ir garso duomenų tvarkymui.

5.6. papildomo vairuotojų mokymo organizavimui ir vykdymui

 

__________________________________________

 

 

UAB „KELIŲ ŽVAIGŽDĖS“ PATVIRTINTA

Įmonės kodas 300580517 Direktorius Aleksandras Kolesnikovas

Adresas: Švitrigailos g. 40B, Vilnius

2014 m. liepos 4 d.

įsakymu Nr.07/2014

 

 

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

1.BENDROJI DALIS

1. Mokymo veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ministerijos bei susisiekimo ministerijų įsakymais, VKTI įsakymais, nutarimais, potvarkiais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vairavimo mokyklų veiklą,šiomis mokymo organizavimo taisyklėmis.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Administracinė patalpa – patalpa, pritaikyta klientams aptarnauti, dokumentams, susijusiems su papildomu vairuotojų mokymu, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti.

2.2. Mokymo patalpa – patalpa, skirta vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

2.3. Vairavimo mokykla– Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalopje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse);

2.4. Pedagoginio darbo valanda– (toliau vadinama – valanda) – valanda, kurią sudaro kontaktinė valanda (45 min. skirtos tiesioginiam mokymui) ir papildoma valanda (15min. skirta užduočių, pasiekimų, klaidų aptarimui, pasirengimui pamokai bei poilsiui).

2.5. Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius) – reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

4. Mokyklos veiklos pobūdis:
4.1. Vairuotojų pirminis mokymas;
4.3. Vairuotojų papildomas mokymas.

2. MOKYMO VEIKLA

5. Įmonės teisės:
5.1. Rengti mokymo programas.
5.2. Vykdyti vairuotojų pirminį mokymą pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą, kurio pagrindu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytose mokymo patalpose ir vairavimo mokymo aikštelėse (autodrome).
5.3. Parengti vairuotojų pirminio mokymo teminius planus, kuriuos tvirtina Direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
5.4. Vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą.
5.5. Palaikyti ryšius su kitomis mokymo įstaigomis.
5.6. Sudaryti su fiziniais asmenimis, darbdaviais bei kt. institucijomis mokymo sutartis.
5.7. Nutraukti mokymo sutartį su besimokančiuoju už nepažangumą ar sistemingus darbo tvarkos taisyklių bei mokymo organizavimo tvarkos pažeidimus, negrąžinant mokesčio už mokymą.

6. Įmonės pareigos:
6.1. Turėti įrengtas mokymo patalpas vairuotojų pirminiam, vairuotojų papildomam mokymui, kurios atitiktų patvirtintus sanitarinės higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitus reikalavimus ar sąlygas; nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą uždarą vairavimo mokymo aikštelę; nuosavas ar kitais teisės pagrindais naudojamas mokomąsias transporto priemones, įskaitant priekabas.
6.2. Turėti Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintus vairuotojų pirminio mokymo teminius planus, papildomo mokymo temas.
6.3. Turėti rengiamoms vairuotojų pirminiam mokymui bei papildomam vairuotojų mokymui reikalingus profesijos mokytojus, vairavimo teorijos mokytojus, vairavimo instruktorius ir eismo saugumo mokytojus bei psichologą.
6.4. Paskirti asmenis atsakingus už vairuotojų pirminį bei papildomą mokymą.
6.5. Sudaryti saugaus darbo sąlygas mokymo užsiėmimuose.
6.6. Teikti kokybiškas mokymo bei kitas paslaugas.

3. PRIĖMIMO MOKYTIS IR MOKYMO TVARKA

7. Asmenų norinčių mokytis amžius bei išsilavinimas turi būti ne mažesnis negu numatytas LR teisės aktuose ar mokymo programoje.

8. Priėmimo mokytis tvarka:
8.1. Įmonėje mokymas yra mokamas. Mokėjimo kainą ir tvarką nustato administracija.
8.2. Mokymo grupės komplektuojamos pagal asmeninius prašymus.
8.3. Mokytis į Įmonę priimami asmenys, pateikę reikalingus dokumentus, pasirašę mokymo sutartį ir sumokėję pradinį įnašą už mokymą, numatytą mokymo sutartyje.
8.4. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Įmonės. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

4. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9. Mokinių teisės:
9.1. Susipažinti su reikalavimais, mokymo programomis bei teminiais mokymo kursų planais.
9.2. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas.
9.3. Naudotis mokymo metodine literatūra bei mokymo priemonėmis.
9.4. Atidėti mokymą dėl sveikatos būklės ar kitų labai svarbių priežasčių.
9.5. Laikyti įskaitas, egzaminus pagal Įmonės nustatytą egzaminų ir įskaitų laikymo tvarką.
9.6. Nesutikus su žinių įvertinimu, raštu kreiptis į administraciją dėl pakartotinio egzaminavimo.

10. Mokinių pareigos:
10.1. Sistemingai ir stropiai mokytis, plėsti ir gilinti savo žinias.
10.2. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus Įmonės bendruomenės narius.
10.3. Vykdyti Įmonės vadovybės, mokytojų teisėtus reikalavimus.
10.4. Sumokėti Įmonės nustatytą mokestį už mokymąsi sutartyje numatyta tvarka.

11. Mokinių atsakomybė:
11.1. Besimokantieji šalinami iš mokymo, jeigu jie:
11.1.1. grubiai pažeidžia arba sistemingai pažeidinėja darbo tvarkos taisykles bei mokymo organizavimo tvarką;
11.1.2. be pateisinamos priežasties nelanko pamokų;
11.1.3. negali tęsti mokslo dėl įsigaliojusio teismo nuosprendžio;
11.1.4. laiku nesumoka nustatyto mokesčio už mokslą.

5. REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

12. Kvalifikaciniai reikalavimai:
12.1. Reikalavimus vairavimo teorijos mokytojams, vairavimo instruktoriams bei eismo saugumo mokytojams ir psichologams (toliau – mokytojai) nustato Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

12.2. Mokytojų teisės:
12.2.1. Aptarus sąlygas, pasirašyti darbo sutartį su Įmonės vadovu pagal darbo kodekso reikalavimus.
12.2.2. Teikti pasiūlymus dėl teminių mokymo kursų planų, mokymo programų ir kitų mokymo priemonių ir metodų tobulinimo.
12.2.3. Susipažinti su Įmonės mokymo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, administracijos nutarimais bei pasitarimų protokolais.
12.2.4. Burtis į profesines sąjungas, savišvietos, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius, visuomenines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Lietuvoje visuotinai priimtoms etinėms normoms.

12.3. Mokytojų pareigos:
12.3.1. Laikytis mokymo organizavimo tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių.
12.3.2. Gerbti besimokančiojo asmenybę, puoselėti jos savitumą, ugdyti tvirtas dorovines nuostatas.
12.3.3. Kaupti dalykines pedagogines, psichologines ir kitas mokymo procesui reikalingas žinias.
12.3.4. Rengti savo dalyko mokymo programas, tobulinti jų turinį, siekti, kad besimokantieji gerai išmoktų dėstomą dalyką.
12.3.5. Rengti savo dalyko metodinę medžiagą.
12.3.4. Mokyme pateikti naujausias žinias.
12.3.5. Formuoti darbo higienos įgūdžius.
12.3.6. Nepažeisti profesinės etikos reikalavimų.

6. VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

13. Vairuotojų pirminis mokymas vykdomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokymas organizuojamas pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo teminius mokymo kursų planus, kuriuose turi būti nustatytos konkrečios dėstomų dalykų (Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios; transporto priemonių techninė eksploatacija, darbų sauga; praktinis vairavimas) pamokų temos, turinys ir pamokų (valandų) skaičius. Teminiai planai sudaromi pagal kiekvieną transporto priemonės kategoriją, atsižvelgiant į tai, kokių kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą vairavimo mokykla gali vykdyti.

14. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Įmonės. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarčiai sudaryti mokinys pateikia mokymo įstaigai:
14.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
14.2. vairuotojo pažymėjimą (kai siekiama įgyti aukštesnę transporto priemonės vairavimo kategoriją);
14.3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
14.4. nuotrauką-(as), priklausomai kiek siekiama įgyti vairavimo kategorijų vienu metu;
14.5. kitos mokyklos mokymo kursų baigimo liudijimą, kai siekiama tobulinti žinias ir įgūdžius;
14.6. VĮ REGITRA pažymą apie teorinio egzamino išlaikymą, kai siekiama mokytis A1, A ar B kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo.

15. Mokinių žinios pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo programas vertinamos 10 balų sistema (žemiausias teigiamas balas – 6, aukščiausias balas – 10).

16. Vairuotojų pirminį mokymo kursą baigę asmenys turi išlaikyti teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą. Teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaita vykdoma išklausius visą teorinio mokymo kursą. Teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos metu mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta 3 kartus iš eilės į ne mažiau kaip 90 proc. testo klausimų (27 klausimai).
Vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinė įskaita vykdoma, kai mokinys yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B transporto priemonių kategoriją) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis patvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu.

17. Neišlaikiusiems teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos ir vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos, mokymo kursų baigimo liudijimai neišduodami( į VĮ,,Regitra“ duomenų bazę nesiunčiami duomenys apie tai, kad mokinys baigė mokymo kursą).

18. Išklausiusieji mažiau kaip 80% nustatyto teorinio kurso valandų prie teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos laikymo neprileidžiami. Jiems sudaromos sąlygos išklausyti praleistas kursų temas.

19. Neįsisavinę teorinio mokymo žinių bei neįgiję praktinio vairavimo mokymo įgūdžių gali mokytis papildomai arba išduodama pažyma apie išklausytas teorinio mokymo kurso temas bei apie praktinio vairavimo mokymo įgytus įgūdžius. Už papildomą mokymą yra mokama.

20. Pasirengus galima laikyti pakartotinai teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą.

7. PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS

21.. Mokymas vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti, ši teisė grąžinama užbaigus papildomus mokymus.

22. Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojų ir mokymo įstaigos santykius, vykdant papildomą vairuotojų mokymą, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį vairuotojas turi būti informuotas, kad bendrojo teorijos mokymo kurso ir stabdymo pratimų analizės metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Atvykęs į mokymo įstaigą, prieš sudarant mokymo sutartį, vairuotojas privalo pateikti:
22.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
22.2. teismo sprendimą arba policijos nutarimą,kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
22.3. galiojančią vairuotojo svikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 08-1/a).

22.4. turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą

23. Vairuotojai mokymo įstaigoje privalo:
23.1. išklausyti 2 mokymo valandų (1 valandą sudaro 45 min.) bendrąjį teorijos mokymo kursą.
23.2. 1 valandą individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), jo (jų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę.
23.3. atlikti asmeninį 0,5 valandos vairavimo gebėjimo testą su rezultatų aptarimu grupėje.
23.4. atlikti 0,5 valandos stabdymo pratimų analizę, panaudojant lėtėjimo pagreičio matuoklį, su rezultatų aptarimu grupėje.

24. Užbaigus papildomą vairuotojų mokymą mokymo įstaiga vairuotojui išduoda motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo baigimo pažymą.

9. BAIGIAMOJI DALIS

25. Mokyklos darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems mokyklos bendruomenės nariams.

26. Visi darbuotojai ir mokiniai turi susipažinti su šiomis taisyklėmis.

 

Su mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis mokinys supažindinamas pasirašant mokymo sutartį.